Quần đảo Trường Sa

Đá Tây

Hoa Kỳ: West Reef
Trung Quốc: Xi Jiao, 西礁
Philippin: Kanlurang Quezon Reef
Đài Loan: 西礁
Malaysia: Terumbu Kanluran
Việt Nam: Đá Tây

Đá Tiên Nữ

Hoa Kỳ: Tennent Reef
Trung Quốc: Wumie Jiao, 无乜礁
Philippin: Lopez-Jaena Reef
Việt Nam: Đá Tiên Nữ

Đảo Trường Sa

Hoa Kỳ: Spratly Island
Trung Quốc: Nanwei Dao, 南威岛
Philippin: Lagos Island
Đài Loan: 南威島
Malaysia: Pulau Spratly
Việt Nam: Đảo Trường Sa

Đảo Song Tử Tây

Hoa Kỳ: Southwest Cay
Trung Quốc: Nanzi Dao, 南子岛
Philippin: Pugad Island
Đài Loan: 南子礁
Việt Nam: Đảo Song Tử Tây

Đá Nam

Hoa Kỳ: South Reef
Trung Quốc: Nailuo Jiao, 奈罗礁
Việt Nam: Đá Nam

Đảo Sinh Tồn

Hoa Kỳ: Sin Cowe Island
Trung Quốc: Jinghong Dao, 景宏岛
Philippin: Rurok Island
Đài Loan: 景宏島
Việt Nam: Đảo Sinh Tồn

Đảo Sơn Ca

Hoa Kỳ: Sand Cay
Trung Quốc: Dunqian Shazhou, 敦谦沙洲
Philippin: Bailan Island
Đài Loan: 敦謙沙洲
Việt Nam: Đảo Sơn Ca

Đá Núi Thị

Hoa Kỳ: Petley Reef
Trung Quốc: Bolan Jiao, 舶兰礁
Philippin: Juan Luna Reef
Đài Loan: 舶蘭礁
Việt Nam: Đá Núi Thị

Đảo Phan Vinh

Hoa Kỳ: Pearson Reef
Trung Quốc: Bisheng Jiao, 毕生礁
Philippin: Hizon Reef
Đài Loan: 畢生島
Việt Nam: Đảo Phan Vinh

Đảo Nam Yết

Hoa Kỳ: Namyit Island
Trung Quốc: Hongxiu Dao, 鸿庥岛
Philippin: Binago Island
Đài Loan: 鴻庥島
Việt Nam: Đảo Nam Yết

Đá Len Đao

Hoa Kỳ: Lansdowne Reef
Trung Quốc: Qiong Jiao, 琼礁
Philippin: Pagkakaisa Reef
Việt Nam: Đá Len Đao

Đá Lát

Hoa Kỳ: Ladd Reef
Trung Quốc: Riji Jiao, 日积礁
Đài Loan: 日積礁
Việt Nam: Đá Lát

Đá Đông

Hoa Kỳ: East Reef
Trung Quốc: Dong Jiao, 东礁
Philippin: Silangang Quezon Reef
Malaysia: Terumbu Silangan
Việt Nam: Đá Đông

Đá Lớn

Hoa Kỳ: Discovery Great Reef
Trung Quốc: Daxian Jiao 大现礁
Philippin: Paredes Reef
Đài Loan: 大現礁
Malaysia: Terumbu Paredes
Việt Nam: Đá Lớn

Đá Núi Le

Hoa Kỳ: Cornwallis South Reef
Trung Quốc: Nanhua Jiao, 南华礁
Philippin: Osmeña Reef
Đài Loan: 南華礁
Việt Nam: Đá Núi Le

Đá Cô Lin

Hoa Kỳ: Collins Reef
Trung Quốc: Guihan Jiao, 鬼喊礁
Philippin: Roxas Reef
Việt Nam: Đá Cô Lin

Đảo An Bang

Hoa Kỳ: Amboyna Cay
Trung Quốc: Anbo Shazhou, 安波沙洲
Philippin: Kalantiyaw Cay
Đài Loan: 安波沙洲
Malaysia: Pulau Kecil Amboyna
Việt Nam: Đảo An Bang

Bãi Tốc Tan

Hoa Kỳ: Alison Reef
Trung Quốc: Liumen Jiao, 六门礁
Philippin: De Jesus Reef
Việt Nam: Bãi Tốc Tan

Bãi Thuyền Chài

Hoa Kỳ: Barque Canada Reef
Trung Quốc: Bai Jiao, 柏礁
Philippin: Mascardo Reef
Malaysia: Terumbu Perahu
Việt Nam: Bãi Thuyền Chài

Đảo Trường Sa Đông

Hoa Kỳ: Central Reef
Trung Quốc: Zhong Jiao, 中礁
Philippin: Gitnang Quezon
Đài Loan: 中礁
Malaysia: Terumbu Gitna
Việt Nam: Đảo Trường Sa Đông

Các nhà giàn DK1 của Việt Nam

Bãi Tư Chính

Hoa Kỳ: Vanguard Bank
Trung Quốc: Wan'an Tan, 万安滩
Đài Loan: 萬安灘
Việt Nam: Bãi Tư Chính

Bãi Phúc Tần

Hoa Kỳ: Prince of Wales Bank
Trung Quốc: Guangya Tan, 广雅滩
Đài Loan: 廣雅灘
Việt Nam: Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Nguyên

Hoa Kỳ: Prince Consort Bank
Trung Quốc: Xiwei Tan, 西卫滩
Đài Loan: 西衛灘
Việt Nam: Bãi Phúc Nguyên