Đảo Ba Ba

Hoa Kỳ: Yagong Island
Trung Quốc: Yagong Dao, 鸭公岛
Đài Loan: 鸭公島
Việt Nam: Đảo Ba Ba

Đảo Phú Lâm

Hoa Kỳ: Woody Island
Trung Quốc: Yongxing Dao, 永兴岛
Đài Loan: 永興島
Việt Nam: Đảo Phú Lâm

Cồn Cát Tây

Hoa Kỳ: West Sand
Trung Quốc: Xi Shazhou, 西沙洲
Đài Loan: 西沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Tây

Đảo Tri Tôn

Hoa Kỳ: Triton Island
Trung Quốc: Zhongjian Dao, 中建岛
Đài Loan: 中建島
Việt Nam: Đảo Tri Tôn

Đảo Cây

Hoa Kỳ: Tree Island
Trung Quốc: Zhaoshu Dao, 赵述岛
Đài Loan: 趙述島
Việt Nam: Đảo Cây

Cồn Cát Nam

Hoa Kỳ: South Sand
Trung Quốc: Nan Shazhou, 南沙洲
Đài Loan: 南沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Nam

Đảo Nam

Hoa Kỳ: South Island
Trung Quốc: Nan Dao, 南岛
Đài Loan: 南島
Việt Nam: Đảo Nam

Đảo Ốc Hoa

Hoa Kỳ: Quanfu Island
Trung Quốc: Quanfu Dao, 全富岛
Đài Loan: 全富島
Việt Nam: Đảo Ốc Hoa

Đảo Hoàng Sa

Hoa Kỳ: Pattle Island
Trung Quốc: Shanhu Dao, 珊瑚岛
Đài Loan: 珊瑚島
Việt Nam: Đảo Hoàng Sa

Bãi Xà Cừ

Hoa Kỳ: Observation Bank
Trung Quốc: Yin Yu, 银屿
Đài Loan: Senping Tan, 森屏灘
Việt Nam: Bãi Xà Cừ

Đá Bắc

Hoa Kỳ: North Reef
Trung Quốc: Bei Jiao, 北礁
Đài Loan: 北礁
Việt Nam: Đá Bắc

Đảo Bắc

Hoa Kỳ: North Island
Trung Quốc: Bei Dao, 北岛
Đài Loan: 北島
Việt Nam: Đảo Bắc

Đảo Trung

Hoa Kỳ: Middle Island
Trung Quốc: Zhong Dao, 中岛
Đài Loan: 中島
Việt Nam: Đảo Trung

Đảo Linh Côn

Hoa Kỳ: Lincoln Island
Trung Quốc: Dong Dao, 东岛
Đài Loan: He Wudao, 和五島
Việt Nam: Đảo Linh Côn

Đảo Quang Hòa

Hoa Kỳ: Duncan Islands
Trung Quốc: Chenhang Dao, 琛航岛
Đài Loan: 道乾群島
Việt Nam: Đảo Quang Hòa

Đảo Duy Mộng

Hoa Kỳ: Drummond Island
Trung Quốc: Jinqing Dao, 晋卿岛
Đài Loan: 晉卿島
Việt Nam: Đảo Duy Mộng

Đá Bông Bay

Hoa Kỳ: Bombay Reef
Trung Quốc: Langhua Jiao, 浪花礁
Đài Loan: 蓬勃礁
Việt Nam: Đá Bông Bay

Đá Hải Sâm

Hoa Kỳ: Antelope Reef
Trung Quốc: Lingyang Jiao, 羚羊礁
Đài Loan: 羚羊礁
Việt Nam: Đá Hải Sâm