Bombay Reef

Amerika Syarikat: Bombay Reef
China: Langhua Jiao, 浪花礁
Taiwan: 蓬勃礁
Vietnam: Đá Bông Bay

Duncan Islands

Amerika Syarikat: Duncan Islands
China: Chenhang Dao, 琛航岛
Taiwan: 道乾群島
Vietnam: Đảo Quang Hòa

Drummond Island

Amerika Syarikat: Drummond Island
China: Jinqing Dao, 晋卿岛
Taiwan: 晉卿島
Vietnam: Đảo Duy Mộng

Antelope Reef

Amerika Syarikat: Antelope Reef
China: Lingyang Jiao, 羚羊礁
Taiwan: 羚羊礁
Vietnam: Đá Hải Sâm

Lincoln Island

Amerika Syarikat: Lincoln Island
China: Dong Dao, 东岛
Taiwan: 和五島
Vietnam: Đảo Linh Côn

Middle Island

Amerika Syarikat: Middle Island
China: Zhong Dao, 中岛
Taiwan: 中島
Vietnam: Đảo Trung

Money Island

Amerika Syarikat: Money Island
China: Jinyin Dao, 金银岛
Taiwan: 金銀島
Vietnam: Đảo Quang Ảnh

North Island

Amerika Syarikat: North Island
China: Bei Dao, 北岛
Taiwan: 北島
Vietnam: Đảo Bắc

North Reef

Amerika Syarikat: North Reef
China: Bei Jiao, 北礁
Taiwan: 北礁
Vietnam: Đá Bắc

Observation Bank

Amerika Syarikat: Observation Bank
China: Yin Yu, 银屿
Taiwan: 森屏灘
Vietnam: Bãi Xà Cừ

Pattle Island

Amerika Syarikat: Pattle Island
China: Shanhu Dao, 珊瑚岛
Taiwan: 珊瑚島
Vietnam: Đảo Hoàng Sa

South Island

Amerika Syarikat: South Island
China: Nan Dao, 南岛
Taiwan: 南島
Vietnam: Đảo Nam

South Sand

Amerika Syarikat: South Sand
China: Nan Shazhou, 南沙洲
Taiwan: 南沙洲
Vietnam: Cồn Cát Nam

Tree Island

Amerika Syarikat: Tree Island
China: Zhaoshu Dao, 赵述岛
Taiwan: 趙述島
Vietnam: Đảo Cây

Triton Island

Amerika Syarikat: Triton Island
China: Zhongjian Dao, 中建岛
Taiwan: 中建島
Vietnam: Đảo Tri Tôn

West Sand

Amerika Syarikat: West Sand
China: Xi Shazhou, 西沙洲
Taiwan: 西沙洲
Vietnam: Cồn Cát Tây

Woody Island

Amerika Syarikat: Woody Island
China: Yongxing Dao, 永兴岛
Taiwan: 永興島
Vietnam: Đảo Phú Lâm

Yagong Island

Amerika Syarikat: Yagong Island
China: Yagong Dao, 鸭公岛
Taiwan: 鸭公島
Vietnam: Đảo Ba Ba

Quanfu Island

Amerika Syarikat: Quanfu Island
China: Quanfu Dao, 全富岛
Taiwan: 全富島
Vietnam: Đảo Ốc Hoa

Robert Island

Amerika Syarikat: Robert Island
China: Ganquan Dao, 甘泉岛
Taiwan: 甘泉島
Vietnam: Đảo Hữu Nhật