Cornwallis South Reef

Trình theo dõi Đá Núi Le

Chiều rộng kênh đào phía Nam. sâu 360m, 9m Cải tạo đất ở góc Tây Nam. 1.7 mẫu đất đã cải tạo Cải tạo đất ở góc Tây Bắc. 2.47 mẫu đất đã cải tạo THƯ VIỆN ẢNH
Hoa Kỳ:

Chiều rộng kênh đào phía Nam.

sâu 360m, 9m

Cải tạo đất ở góc Tây Nam.

1.7

mẫu đất đã cải tạo

Cải tạo đất ở góc Tây Bắc.

2.47

mẫu đất đã cải tạo

THƯ VIỆN ẢNH