Spratly Island

Trình theo dõi Đảo Trường Sa

Cải tạo đất trên Đảo Trường Sa hiện nay.. 37.19 mẫu đất đã cải tạo Thư viện ảnh
Hoa Kỳ:

Cải tạo đất trên Đảo Trường Sa hiện nay..

37.19

mẫu đất đã cải tạo

Thư viện ảnh