Central Reef

Trình theo dõi Đảo Trường Sa Đông

Cải tạo đất trên Đảo Trường Sa Đông hiện nay. 4.13 mẫu đất đã cải tạo Thư viện ảnh
Hoa Kỳ:

Cải tạo đất trên Đảo Trường Sa Đông hiện nay.

4.13

mẫu đất đã cải tạo

Thư viện ảnh