Đá, đá ngầm, bãi cát ngầm – Ai tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng chúng?

Tìm hiểu thông tin về các đá, đá ngầm và bãi cát ngầm có tranh chấp ở Biển Đông. Có thể lựa chọn những thực thể này dựa trên quốc tra chiếm đóng, phân loại là đá/đảo, mỏm đá ngầm khi thủy triều thấp hay thực thể ngầm, hoặc cả hai. Di chuột qua mỗi thực thể để biết tên và nhấn vào để xem thêm thông tin về thực thể đó. Phân loại địa lý của các thực thể dựa trên mô tả có sẵn công khai và phân tích bằng vệ tinh. Đá và đảo không được phân biệt, tuy nhiên thông tin này sẽ được cập nhật nếu có thêm bằng chứng rõ ràng về tính đặc thù pháp lí giữa hai khái niệm này.