Johnson Reef

Trình theo dõi Đá Gạc Ma

Cải tạo đất trên Đá Gạc Ma hiện nay. 27 mẫu đất đã cải tạo Thư viện ảnh
Hoa Kỳ:

Cải tạo đất trên Đá Gạc Ma hiện nay.

27

mẫu đất đã cải tạo

Thư viện ảnh