Đường bay M503, 2015–2018

Đường bay M503, sau các cuộc đàm phán về hai bờ eo biển vào đầu năm 2015, chỉ chạy từ bắc xuống nam và chưa mở rộng tới các thành phố Hạ Môn, Phúc Châu và Đông Sơn.