Vùng thông báo bay của Đông Á

Vùng thông báo bay (FIR) là các khu vực không phận do một quốc gia hoặc thành phố quản lý. Cơ quan quản lý mỗi FIR có trách nhiệm cung cấp thông tin chuyến bay và cảnh báo cho máy bay bay trong FIR.