Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông

Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) chồng lấn trong không phận trên Biển Hoa Đông. Vào năm 2013, Trung Quốc đã tuyên bố thiết lập một ADIZ nhưng ADIZ này lại lấn với các ADIZ tồn tại từ trước, đồng thời ADIZ này được triển khai rộng hơn các ADIZ khác nên điều này đã gây ra mâu thuẫn trong khu vực.