Woody Island Helicopter and Drone

Một chiếc trực thăng được cho là Cáp Nhĩ Tân Z-8 và một chiếc máy bay không người lái được cho là Cáp Nhĩ Tân BZK-005 đậu trước nhà chứa trên Đảo Phú Lâm, ngày 26 tháng 4 năm 2016.