Subi Plane 2018-04-28

Chiếc máy bay quân sự Thiểm Tây Y-8 trên đường băng tại Đá Xu Bi, ngày 28 tháng 4 năm 2018.