Zhongyang WPS

Tàu tuần tra CCG lớp Zhongyang , đậu tại Đá Xu Bi vào ngày 28 tháng 4 năm 2018.