Type 053 Subi

Tàu hộ tống Giang Vệ II Loại 053H3 ngoài khơi Đá Xu Bi, ngày 28 tháng 4 năm 2018.