Jianghu I WFF

Tàu tuần duyên Hải cảnh Loại 718B mới, số hiệu 46112, đậu tại Đá Xu Bi vào ngày 7 tháng 12 năm 2017.