Type 053 Subi 2

Một tàu được cho là tàu hộ tống Loại 053H1 gần Đá Xu Bi, ngày 7 tháng 12 năm 2017.