Zhaotim WPS

Tàu tuần tra CCG lớp Zhaotim gần Đá Xu Bi, ngày 30 tháng 10 năm 2018.