Mischief Jammers 2018-05-06 WM

Thiết bị gây nhiễu quân sự được triển khai trên Đá Vành Khăn, ngày 6 tháng 5 năm 2018.