Mischief 2018-05-06 Type 073A Yunshu

Tàu đổ bộ cỡ vừa 073A tại cảng trên Đá Vành Khăn, ngày 6 tháng 5 năm 2018.