Fubai AOT

Một tàu được cho là tàu chở dầu Fubai AOT tại Đá Vành Khăn, ngày 6 tháng 5 năm 2018.