Mischief 2017-06-28 Type 056 Jiangdao FFL

Một cặp tàu hộ vệ Loại 056 được neo tại Đá Vành Khăn, ngày 28 tháng 6 năm 2017.