Mischief 2017-03-01 Hai Yang AGI

Tàu AGI Hải Dương gần Đá Vành Khăn, ngày 1 tháng 3 năm 2017.