Danyao AF Support Ship

Một tàu được cho là tàu hỗ trợ AF Danyao Loại 904B tại bến tàu tại Đá Chữ Thập, ngày 3 tháng 9 năm 2017.