Type 051B Luhai DD

Tàu khu trục Lữ Hải Loại 051B tại Đá Chữ Thập, ngày 20 tháng 5 năm 2017.