Type 053 Fiery Cross

Tàu hộ tống nâng cấp Giang Hỗ Loại 053H1G gần Đá Chữ Thập, ngày 4 tháng 5 năm 2017.