Shuoshi II WPS

A Shuoshi II-class CCG patrol ship near Fiery Cross Reef, April 23, 2017.