Type 639

Một tàu khảo sát hải dương học Loại 639A gần Đá Chữ Thập, ngày 16 tháng 4 năm 2017.