Dayun AF Support Ship and Hujiu ATA

Tàu chở hàng lớp Đại Vân Loại 904, hộ tống bởi một tàu kéo lớp Hộ Cứu, tại Đá Chữ Thập ngày 15 tháng 4 năm 2017.