Fiery Cross Type 072A

Tàu đổ bộ vận tải Loại 072A tại Đá Chữ Thập, ngày 8 tháng 4 năm 2017.